Integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om hur Novar Nederland B.V. ("vi" eller "Novar") behandlar personuppgifter inom ramen för sin verksamhet. Detta inkluderar behandling av uppgifter via vår webbplats www.novar.nl.  

Vi är den så kallade personuppgiftsansvarige i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen ("AVG") för behandlingen av dessa uppgifter. Vi behandlar dina uppgifter noggrant och i enlighet med tillämplig sekretesslagstiftning, inklusive AVG.

Om du efter att ha läst igenom vår integritetspolicy, eller mer allmänt, har några frågor eller vill kontakta oss kan du göra det via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna integritetspolicy.

Personuppgifter som vi behandlar

Vi behandlar personuppgifter om (kontaktpersoner hos) våra tidigare, nuvarande och potentiella kunder, leverantörer och andra relationer, om arbetssökande samt om besökare på vår webbplats. Vi får dina uppgifter (i) från dig själv, (ii) från tredje part (t.ex. kunder och partner i leveranskedjan) eller (iii) från offentliga källor, t.ex. handelskammaren.

Nedan följer en översikt över de personuppgifter som vi kan komma att behandla:

  • grundläggande information som ditt för- och efternamn, titel, kön;
  • kontaktuppgifter som din e-postadress, postadress, telefonnummer, det företag du arbetar för (i förekommande fall) och din befattning;
  • Finansiell information, t.ex. IBAN/bankkontonummer;
  • IP-adress och statistiska uppgifter om din användning av vår webbplats;
  • personuppgifter som du lämnar till oss när du söker jobb hos oss, t.ex. personligt brev, CV, födelsedatum, uppgifter om utbildning och karriär;
  • alla andra personuppgifter som vi erhåller från eller om dig och som vi använder för de ändamål som anges nedan.

Vi behandlar inte alltid alla ovanstående uppgifter, utan det beror på typen av relation, den aktuella tjänsten och (i förekommande fall) det samtycke du har gett oss.

I vilket syfte vi behandlar personuppgifter

Ändamål med behandlingenGrund
Affärsavtal
Hantering och leverans av tjänster och service efter försäljningFullgörande av avtalet (artikel 6.1 b AVG)
Kommunikation om avtalsförhållandetFullgörande av avtalet (artikel 6.1 b AVG)
Vår affärsverksamhet, redovisning och andra obligatoriska administrativa åtgärder.Uppfyllande av rättsliga skyldigheter (artikel 6.1 c AVG)
Tvister och rättsliga förfarandenBerättigat intresse att skydda våra intressen och bevisa ett avtal eller rättsligt anspråk (artikel 6.1 (f) AVG)
Undersökningar
samla in och/eller studera dina svar på enkäter efter att du har använt våra tjänsterBerättigat intresse av att förbättra våra erbjudanden och tjänster baserat på din feedback (artikel 6.1 (f) AVG)
Marknadsföring och IT
Hantera kundservice i syfte att besvara eventuella frågor eller hantera klagomål.Berättigat intresse av att besvara dina frågor eller klagomål (artikel 6.1(f) AVG)
Skicka nyhetsbrev, inbjudningar till våra (online)evenemang och annan marknadsföringskommunikation som kan vara relevant för dig.Samtycke (artikel 6.1 a AVG)
För att förstå och förbättra användningen av vår webbplats genom att mäta våra användares trafik och navigering med hjälp av cookies och annan digital teknik.Samtycke (artikel 6.1 a AVG)
För att tillhandahålla personligt innehåll och annonser, mäta deras effektivitet och skräddarsy dem efter din surfning och profil.Samtycke (artikel 6.1 a AVG)
För att erbjuda personligt innehåll och reklam, för att mäta hur effektiva kampanjerna är och för att anpassa dem utifrån ditt surfbeteende och din profil via partner som kan vara mottagare av dina personuppgifter.Samtycke (artikel 6.1 a AVG)
Hantera e-handel och digital strategi, inklusive tillhandahållande av ytterligare tjänsterBerättigat intresse av att driva e-handel och digital strategi (artikel 6.1 (f) AVG)
Säkra de verktyg som möjliggör våra interaktioner, inklusive domän, nätverk och autentiseringBerättigat intresse av att garantera säkerheten för de uppgifter som utbyts och behandlas (artikel 6.1 f AVG)
För att möjliggöra driften av webbplatsen, för att garantera säkerheten etc.Berättigat intresse av att möjliggöra driften av webbplatsen (artikel 6.1 (f) AVG)
Vi behandlar statistiska uppgifter om besök på och användning av vår webbplats. Vi gör detta för att analysera och förbättra innehållet, layouten och användningen av vår webbplats.Berättigat intresse att analysera och förbättra driften av webbplatsen (artikel 6.1 (f) AVG)
Rättslig
Beroende på vår relation med dig kan vi enligt lag vara skyldiga att lämna information till exempelvis skattemyndigheter, offentliga register och tillsynsmyndigheter.Uppfyllande av rättsliga skyldigheter (artikel 6.1 c AVG)
Jobbansökningar och rekrytering
Vi behandlar de uppgifter du delar med oss om du ansöker om ett jobb hos oss (via e-post/post, vår webbplats eller via sociala medier) eller som vi får via rekryterare för att kontakta dig i samband med vår ansökningsprocess och för att behandla din ansökan.Samtycke (artikel 6.1 (a) AVG) och/eller fullgörande av avtalet (artikel 6.1 (b) AVG) och/eller berättigat intresse att hantera ansökningarna (artikel 6.1 (f) AVG)
Vi behandlar uppgifter i samband med (en anmälan till) ett av våra möten/evenemang.Samtycke (artikel 6.1 a AVG)
Tillträdeskontroll och kameraövervakning
Av säkerhetsskäl håller vi reda på vilka som kommer in i våra lokaler. Det finns kameraövervakning i och omkring Novars lokaler. Syftet med kameraövervakningen är att värna om säkerheten för Novars anställda och besökare samt att säkra företagets egendom och varor.Berättigat intresse av att säkerställa säkerheten i våra lokaler och affärslokaler (artikel 6.1 (f) AVG)

Delning av dina personuppgifter

I vissa fall delar vi dina personuppgifter med tredje part. Vi gör det endast när vi anser att det är nödvändigt eller när vi är skyldiga att göra det enligt lagar och förordningar. Vi delar endast dina uppgifter med betrodda parter och ser till att processen för att dela dessa uppgifter omfattas av lämpliga skyddsåtgärder. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

  • statliga myndigheter såsom skattemyndigheter;
  • Novars klienter och kunder;
  • Kedjepartner och andra tjänsteleverantörer som banker, försäkringsbolag, revisorer, skattekonsulter och andra rådgivare;
  • externa leverantörer såsom leverantörer av IKT-tjänster, värdtjänster och molntjänster eller andra leverantörer till vilka vi lägger ut stödtjänster.

Om den tredje part som dina uppgifter delas med anses vara en personuppgiftsbiträde i enlighet med AVG kommer vi dessutom att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med den tredje parten.

Överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen

I princip delar vi inte personuppgifter med parter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Om vi skulle besluta att lämna ut dina personuppgifter till parter utanför EES kommer vi dock endast att göra det om en lämplig skyddsnivå för behandlingen av personuppgifter garanteras. Detta kan till exempel innebära att vi använder ett modellavtal från Europeiska kommissionen eller gör särskilda arrangemang avseende hanteringen av personuppgifter.

Förvaringsperioder

Vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med AVG och specifika obligatoriska lagstadgade lagringsperioder.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter beror på i vilket syfte de inhämtades. Om dina uppgifter används för flera ändamål med olika lagringsperioder kommer vi att tillämpa den längsta perioden.

Personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke kommer att sparas tills du återkallar ditt samtycke eller begär att dina uppgifter raderas eller invänder mot behandlingen.

Personuppgifter som behandlas för att fullgöra ett avtal kommer att lagras under hela det relevanta avtalsförhållandet.

Personuppgifter som behandlas med stöd av Novars berättigade intressen bevaras så länge som Novar behöver för att tillgodose/uppnå dessa intressen.

När dessa perioder har löpt ut eller din begäran om radering av dina personuppgifter har beviljats, kommer vi att behålla dina personuppgifter endast under de perioder som krävs enligt lag.

Din rätt till integritet

Enligt AVG har du ett antal rättigheter. Du har rätt att begära att vi inspekterar, rättar, raderar, begränsar och överför dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i slutet av denna integritetspolicy.

Det kan hända att vi inte (kan) tillmötesgå din begäran. Till exempel för att behandlingen av vissa personuppgifter krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, eller på grund av andra undantag, såsom tredje parts rättigheter och friheter eller Novars berättigade intressen. Om vi inte skulle (kunna) tillmötesgå en viss begäran kommer vi naturligtvis att meddela dig detta och ange skälen till detta.

I den mån behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Ett eventuellt återkallande av ditt samtycke ska inte påverka lagligheten av tidigare behandling som grundar sig på det.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten: Personuppgiftsmyndigheten ("AP"). Mer information om detta finns på AP:s hemsida(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Vi ser naturligtvis gärna att du först kontaktar oss så att vi tillsammans kan se om vi kan komma fram till en överenskommelse.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat röjande och obehörig ändring.

Om du anser att dina uppgifter fortfarande inte är säkra eller om det finns tecken på missbruk, vänligen kontakta oss via våra kontaktuppgifter.

Genom spårningscookies samlar vi in information om besökarnas surfbeteende så att vi kan erbjuda skräddarsytt innehåll och skräddarsydda annonser. Detta kräver besökarens samtycke.

Sociala nätverkstjänster är också integrerade så att du kan dela inläggen på vår webbplats via knapparna för de sociala nätverk som ingår på den. Cookies används också vid användning av dessa plugins för sociala medier.

Din webbläsare tillåter dig att inaktivera cookies. Det kan dock hända att vissa funktioner på vår webbplats då inte längre fungerar korrekt.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att ändra detta integritetsmeddelande från tid till annan. Ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Det är därför tillrådligt att regelbundet läsa denna integritetspolicy för att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar. Vi kommer också att göra vårt bästa för att meddela ändringar separat.

Kontaktuppgifter

Novar Nederland B.V.

Emmasingel 4

9726 AH Groningen

E: info@novar.nl

T: 085 - 30 30 850