Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Novar Nederland B.V. (hierna: “wij” of “Novar”), persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering. Daaronder is mede begrepen de verwerking van gegevens via onze website www.novar.nl.  

Wij zijn voor de verwerking van deze gegevens de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de AVG.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van (contactpersonen bij) onze voormalige, actuele alsmede potentiële klanten, leveranciers en overige relaties, van sollicitanten, alsmede van websitebezoekers. Wij verkrijgen uw gegevens (i) van u zelf, (ii) van derden (zoals bijvoorbeeld klanten en ketenpartners) of (iii) uit openbare bronnen, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht;
  • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres, telefoonnummer, (eventueel) het bedrijf waarvoor u werkt en uw functie;
  • financiële informatie, zoals IBAN/bankrekeningnummer;
  • IP-adres en statistische gegevens over uw gebruik van onze website;
  • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals een sollicitatiebrief, CV, geboortedatum, opleidings- en loopbaangegevens;
  • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doeleinden.

Wij verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens, dit is afhankelijk van het soort relatie, de dienst waar het om gaat en (indien van toepassing) de toestemming die u ons heeft gegeven.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Doeleinden van de verwerkingGrondslag
Zakelijke contracten
Beheer en levering van diensten en after-sales serviceUitvoering van de overeenkomst (Artikel 6 (1) (b) AVG)
Communicatie met betrekking tot de contractuele relatieUitvoering van de overeenkomst (Artikel 6 (1) (b) AVG)
Onze bedrijfsvoering, onze boekhouding en andere verplichte administratieve handelingen.Voldoen aan wettelijke verplichtingen (Artikel 6.1 (c) AVG)
Geschillen en juridische proceduresLegitiem belang om onze belangen te beschermen en een contract of rechtsvordering te bewijzen (Artikel 6.1(f) AVG)
Enquêtes
Uw antwoorden op enquêtes te verzamelen en/of te bestuderen na het afnemen van onze dienstenLegitiem belang bij het verbeteren van onze aanbiedingen en diensten op basis van uw feedback (Artikel 6.1 (f) AVG)
Marketing en IT
Beheer van de klantenservice met het doel om te reageren op eventuele vragen of klachten te behandelen.Legitiem belang om te reageren op uw vragen of klachten (Artikel 6.1(f) AVG)
Het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze (online) evenementen en overige marketingcommunicatie die voor u relevant kan zijn.Toestemming (Artikel 6.1 (a) AVG)
Het gebruik van onze website te begrijpen en verbeteren door het verkeer en de navigatie van onze gebruikers te meten door middel van het gebruik van cookies en andere digitale technologie.Toestemming (Artikel 6.1 (a) AVG)
Om gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden, de effectiviteit ervan te meten en deze aan te passen aan uw browsen en uw profiel.Toestemming (Artikel 6.1 (a) AVG)
Om gepersonaliseerde inhoud en reclame aan te bieden, om de doeltreffendheid van campagnes te meten en om ze aan te passen op basis van uw surfgedrag en uw profiel via partners die ontvangers kunnen zijn van uw persoonsgegevens.Toestemming (Artikel 6.1 (a) AVG)
De e-commerce en digitale strategie beheren, inclusief de levering van aanvullende dienstenLegitiem belang bij het aansturen van de e-commerce en digitale strategie (Artikel 6.1 (f) AVG)
Beveiliging van de tools die onze interacties mogelijk maken, inclusief domein, netwerk en authenticatieLegitiem belang om de veiligheid van uitgewisselde en verwerkte gegevens te waarborgen (Artikel 6.1 (f) AVG)
Om de werking van de website mogelijk te maken, om de veiligheid te waarborgen, enz.Legitiem belang om de werking van de website mogelijk te maken (Artikel 6.1 (f) AVG)
Wij verwerken statistische gegevens over het bezoek aan en gebruik van onze website. Dit doen wij om de inhoud, indeling en het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.Legitiem belang om de werking van de website te analyseren en te verbeteren (Artikel 6.1 (f) AVG)
Legal
Afhankelijk van onze relatie met u kan het zijn dat de wet ons verplicht om bijvoorbeeld informatie te verstrekken aan de belastingdienst, openbare registers en toezichthouders.Voldoen aan wettelijke verplichtingen (Artikel 6.1 (c) AVG)
Sollicitaties en Recruitment
De gegevens die u met ons deelt indien u bij ons solliciteert (via e-mail/post, onze website of via sociale media) of die wij via recruiters ontvangen, verwerken we om contact met u op te nemen ten behoeve van onze sollicitatieprocedure en om uw sollicitatie te behandelen.Toestemming (Artikel 6.1 (a) AVG) en/of Uitvoering van de overeenkomst (Artikel 6 (1) (b) AVG) en/of Legitiem belang om de sollicitaties te kunnen behandelen (Artikel 6.1 (f) AVG)
We verwerken gegevens in het kader van (een inschrijving voor) een van onze bijeenkomsten/evenementen.Toestemming (Artikel 6.1 (a) AVG)
Toegangscontrole en cameratoezicht
Ten behoeve van veiligheidsdoeleinden houden wij bij wie ons bedrijfspand betreden. In en rondom het bedrijfspand van Novar is sprake van cameratoezicht. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de veiligheid van de medewerkers en bezoekers van Novar en het beveiligen van de bedrijfseigendommen en aanwezige goederen.Legitiem belang om de veiligheid van ons bedrijfspand en bedrijfsterrein te waarborgen (Artikel 6.1 (f) AVG)

Het delen van uw persoonsgegevens

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derden. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten of wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen is omkleed. Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk met:

  • overheidsinstanties zoals de belastingdienst;
  • opdrachtgevers en klanten van Novar;
  • ketenpartners en overige dienstverleners zoals banken, verzekeraars, accountants, belastingadviseurs en overige adviseurs;
  • externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en clouddienstverleners dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden.

Wanneer de derde waarmee uw gegevens worden gedeeld aangemerkt wordt als een verwerker in de zin van de AVG, zullen wij bovendien een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de Europese Unie

In beginsel delen wij geen persoonsgegevens met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Mochten wij echter besluiten uw persoonsgegevens te verstrekken aan partijen buiten de EER, dan zullen wij dit uitsluitend doen indien er een passend niveau van bescherming voor de verwerking van persoonsgegevens is gewaarborgd. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of specifieke afspraken maken met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen.

De periode waarin we uw persoonsgegevens zullen bewaren, hangt af van het doel waarvoor ze zijn verkregen. Als uw gegevens worden gebruikt voor meerdere doeleinden met verschillende bewaartermijnen, passen we de langste termijn toe.

Persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming, worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt of verzoekt om uw gegevens te wissen of bezwaar maakt tegen de verwerking ervan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, worden bewaard gedurende de gehele relevante contractuele relatie.

Persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Novar, worden bewaard zolang Novar deze belangen moet naleven/bereiken.

Zodra deze perioden zijn verstreken of uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen is ingewilligd, bewaren we uw persoonsgegevens alleen gedurende de door de wet vereiste perioden.

Uw privacyrechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze privacyverklaring.

Het is mogelijk dat wij niet (kunnen) voldoen aan uw verzoek. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of de legitieme belangen van Novar. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerkingen op basis daarvan.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden als u eerst contact met ons op zou nemen, zodat wij kunnen kijken of wij er gezamenlijk uit kunnen komen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via onze contactgegevens.

Door middel van tracking cookies verzamelen wij informatie over het surfgedrag van bezoekers zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Hiervoor is toestemming van de bezoeker vereist.

Ook zijn diensten van sociale netwerken geïntegreerd zodat u de berichten op onze website kunt delen via de buttons van de sociale netwerken die daarop zijn opgenomen. Met het gebruik van deze social media plugins worden eveneens cookies gebruikt.

Via uw browser kunt u het plaatsen van cookies uitschakelen. Het kan dan wel zo zijn dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet meer goed werken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Contactgegevens

Novar Nederland B.V.

Emmasingel 4

9726 AH Groningen

E: info@novar.nl

T: 085 – 30 30 850