Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
19/01/2023

In gesprek met gemeente Terneuzen over het klimaatbeleid: energie en opslag.

In gemeente Terneuzen staat Zonnepark Bontepolder. Woensdag 11 januari hebben we de batterij, die we gebruiken voor opslag van energie, in eigen beheer gekregen. Dit is de eerste batterij binnen ons beheer, maar zeker niet de laatste. Want wij willen vooruit. De energietransitie nog optimaler en effectiever benutten. We spreken met Glenny Davidse vanuit de gemeente Terneuzen over hun klimaatbeleid en waarom zij als gemeente de keuze hebben gemaakt voor opslag van energie in de vorm van een batterij.

Glenny Davidse is Beleidsmedewerker Duurzaamheid en Klimaatbeleid bij de gemeente Terneuzen. Hij faciliteert allerhande zaken rondom zonnepark initiatiefnemers binnen Terneuzen. 

Hoe ben je in deze rol terecht gekomen en wat is je persoonlijke drijfveer?

“Vanuit mijn achtergrond heb ik grote interesse in duurzame projecten. Toen ik, 4 jaar geleden, bij de gemeente Terneuzen begon te werken presenteerde het rijk het concept-klimaatakkoord. Vanaf dat moment kwamen er ineens veel initiatiefnemers naar de gemeente toe die op verschillende locaties binnen de gemeente Terneuzen een zonnepark wilde ontwikkelen.

Op dat moment we met meerdere medewerkers aan de slag gegaan om een beleid te maken om deze initiatieven af te beoordelen en bij een positieve besluit door het college en gemeenteraad verder te faciliteren. Persoonlijk haal ik er energie uit om een procedure zo vlot mogelijk te faciliteren en daar alle geluiden uit de omgeving zo goed mogelijk in mee te nemen.”

Wat is het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Terneuzen? Wat zijn jullie doelstellingen voor 2030?

“We hebben een overkoepelend duurzaamheidsbeleid met verschillende klimaatdoelstellingen. Voor zon hebben we twee aparte beleidsdocumenten gemaakt: de Structuurvisie Zonne-Energie Terneuzen en het beleidsstuk duurzaamheidsfonds met uitgavestructuur. We houden ons vast aan de hoofdlijnen van de Zeeuwse RES.”

Welke plek heeft zon in dit beleid? 

“De structuurvisie schetst welke locaties passend zijn om zonneparken toe te staan. Dit zijn vooral locaties waarbij andere functies minder geschikt zijn, zoals op een bedrijventerrein aansluitend op industrie, op oude stortplaatsen, vloeivelden, tunneldaken of andere vormen van verweesde gronden.

Verder is er in dit document ook vastgelegd hoe er met omgevingsparticipatie moet worden omgegaan. Zo heeft de gemeente een Duurzaamheidsfonds ingericht waarbij er 1000 euro per opgestelde MW voor 15 jaar lang in het duurzaamheidsfonds moet worden gestort, waarbij inwoners die in de participatiecirkels wonen ideeën kunnen indienen voor de besteding van de gelden.

Wanneer de zonneparken gebouwd zijn gaat dit fonds in werking en lichten we dit vanuit de gemeente nog verder toe richting de inwoners. Verder is er een burenregeling per park verplicht. Hoe dit wordt ingevuld is verschillend per park. Deze regeling moet passen bij de afspraak die de initiatiefnemer samen met de inwoners heeft gemaakt. Er is nu totaal 200MW aan zonneparken in de gemeente Terneuzen vergund.” 

Welke plek heeft opslag in het klimaatbeleid van Terneuzen? 

“Opslag van energie heeft geen rol in ons huidige beleid. We zien het wel belangrijker worden. In overleg met de netwerkbeheerder nemen we soms (voor zonneparken) in vergunningen op dat we cable pooling met een windmolenpark of bedrijf verplicht stellen. Omdat we zien dat ontwikkelingen van batterij toepassingen steeds sneller gaan. Proberen we er rekening mee te houden dat bestemmingsplannen of vergunningen voor zonneparken zo worden opgesteld dat er voldoende ruimte inzit om in de toekomst een batterij of opslagsysteem aan de locatie toe te voegen. Dit is voor zowel de netwerkbeheerder als initiatiefnemer en gemeente een positieve ontwikkeling.” 

Terugblik op gezamenlijk project:

Samen met de gemeente Terneuzen hebben we hard gewerkt aan de realisatie van Zonnepark Bontepolder. Hoe kijkt u hier op terug? 

“We zien het als positief proces, waarin de omgeving goed is meegenomen en goed naar de omgeving is geluisterd. Het vult ook een locatie op een passende manier in, doordat de locatie voorheen een stortplaats was, krijgt de locatie een dubbelfunctie waarbij de grond een nuttige duurzame invulling krijgt.” 

Wat zijn de belangrijkste lessen die u als gemeenteambtenaar heeft meegenomen uit dit project? 

“Dat het beleid voor inwonersparticipatie goed werkt. Verder heb ik geleerd dat de ruimte die we hebben ingebouwd voor batterijtoepassingen in de plannen nu al door ontwikkelaars gebruikt wordt. De ontwikkeling van de technologie en de noodzaak van toepassing hiervan gaat sneller dan in eerste instantie ingeschat.” 

Toekomst

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in uw gemeente ten aanzien van uw klimaatambities? 

“Er vindt momenteel een versnelling plaats waarbij onder andere de industrie en de bebouwde omgeving moet verduurzamen. Er moeten hiervoor veel ruimtelijke en omgevingsprocedures gelijktijdig moeten worden doorlopen. Dit vergt veel capaciteit wat min of meer rond dezelfde periode veel inzet verreist.” 

Wat is voor u de belangrijkste sleutel om deze uitdagingen het hoofd te bieden?

“De belangrijkste sleutel hierin is communicatie tussen de overheid en initiatiefnemer. Als gemeente willen we bij initiatieven graag op tijd worden meegenomen door de initiatiefnemer. Op deze manier kunnen we de initiatiefnemer goed meenemen in de mogelijkheden van invulling van het project en de te doorlopen proces. Verder kan dan ook op tijd het participatie traject moet omwonenden worden gestart zodat ze goed meegenomen worden in proces.”


Lees verder

Waterstofproject H2Hollandia bij zonnepark Vloeivelden Hollandia
Persbericht 30/04/2024

Waterstofproject H2Hollandia weer een stap dichter bij realisatie

Lees meer
Algemeen 15/12/2023

‘Geen zonnepark meer zonder een batterij’

Lees meer
Batterij zonnepark Bontepolder
Persbericht 06/09/2023

Grote batterijen kunnen Nederlandse samenleving jaarlijks €2 miljard besparen

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact