Op het water

Een nieuwe bestemming voor een voormalige zandwinplas

Projecten Zonnepark Zandwinning A6 – Eesterga

Dit zonnepark zal op een voormalige zandwinplas langs de A6 komen. Met de huidige plannen levert het park stroom voor zo’n 5.000 huishoudens.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie.


25.000Zonnepanelen
15 MWpPiekvermogen per jaar
5.000Huishoudens voorzien

Zandwinning A6 – Eesterga

Dit project betreft een drijvend zonnepark op de voormalige zandwinplas langs de A6 bij Eesterga. De plas is zo’n 12 hectare groot, waarbij Novar in de huidige plannen ca. 15 MWp verwacht op te wekken voor zo’n 5.000 huishoudens.

Voor de zomer van 2019 is er contact opgenomen met de plaseigenaar. Momenteel wordt de plas gebruikt voor karpervisserij. Met de gemeente is besproken om eerst een ecologisch onderzoek uit te laten voeren op het effect op de aanwezige natuurwaarden. Om de natuurwaarden te verbeteren is in het ontwerp een investering gedaan om met name de oevers langs deze diepe plas te versterken. Daarom wordt in het ontwerp het eiland aan de noordzijde uitgebreid met riet en wilgenknoppen. Ook is dit ontwerp onderdeel van de gesprekken met de directe omwonenden.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

De vergunningaanvraag is ingediend bij gemeente De Fryske Marren en is daar momenteel in behandeling.

Over het zonnepark

Dit project betreft een park met drijvende zonnepanelen op de voormalige zandwinpas langs de A6 bij Eesterga. De plas is zo’n 12 hectare groot, waarbij Novar ca. 15 MW verwacht op te wekken voor zo’n 5.000 huishoudens.

Momenteel wordt de voormalige zandwinplas commercieel ingezet voor karpervisserij. Voor de zomer van 2019 is contact ontstaan tussen de plaseigenaar en Novar. Hierbij is afgesproken om de ontwikkeling van een drijvend zonnepark te verkennen. Met de gemeente is aansluitend besproken om eerst een ecologisch onderzoek uit te laten voeren en het effect op de aanwezige natuurwaarden in kaart te brengen.

Ontwerp

Uit het ecologisch onderzoek en een aantal vervolgonderzoeken is onder andere geconcludeerd dat de natuurwaarde van deze diepe waterplas zich met name direct langs de oever en rondom het bestaande eilandje in de plas bevindt.

In het ontwerp is er daarom voor gekozen om een zogenaamde ‘respectzone’ van 20 meter aan te houden. Dit betekent dat de zonnepanelen op minimaal 20 meter van de oever worden geplaatst. Daarnaast wordt met het aanbrengen van oeverbeschoeiing luwte en oeverbeplanting gestimuleerd en worden paaiplaatsen gecreëerd. Ook worden er onder andere takkenbossen en otterholts aangelegd en insectenhotels geplaatst.

Daarnaast wordt de waterplas, in tegenstelling tot de huidige situatie, openbaar toegankelijk voor recreatief gebruik. We doen dit op verzoek vanuit de omgeving. Er wordt bijvoorbeeld een wandelpad gerealiseerd met bankjes en een informatiepunt.

Participatie

De komst van een zonnepark heeft impact op de omgeving. Dat is ook het geval in Eesterga. Tijdens meerdere gesprekken en bijeenkomsten is de omgeving geconsulteerd. Hieruit is gebleken dat de komst van een zonnepark veel vragen en reacties oproept. Bijgaand treft u daarom een overzicht met een reactie op veel gestelde vragen.

Novar heeft ervoor gekozen om voor dit project een extern omgevingsmanager aan te stellen en het omgevingsproces te laten begeleiden. Ook zijn er meerdere gesprekken gevoerd met directe omwonenden en bijeenkomsten georganiseerd met inwoners van Eesterga, Follega en andere belanghebbenden. Dit heeft geleid tot een participatieplan waarvoor akkoord is verleend door gemeente De Fryske Marren. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met Stichting behoud natuurplas Eesterga en Landschapsbeheer Friesland.

Voor realisatie van lokaal eigendom of financiële participatie is helaas geen wederpartij bereid gevonden hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken. Novar voert in daarom in de komende periode gesprekken met gemeente De Fryske Marren om invulling te geven aan lokaal eigendom en daarmee de omgeving financieel mee te laten profiteren van de komst van het zonnepark.

Waarom?

Gemeente De Fryske Marren heeft, net als elke gemeente in Nederland, ambities om te verduurzamen. Deze ambities maken deel uit van de Regionale Energie Strategie. De opwek van grootschalige zonne-energie maakt een belangrijk deel uit van deze ambities. 

Om tot goede locaties te komen voor grootschalige opwek van zonne-energie wordt door overheden de zonneladder gehanteerd. Opwek van zonne-energie op daken wordt binnen de zonneladder gekwalificeerd als de meest interessante optie. Novar onderschrijft de ambitie om zoveel mogelijk daken in Nederland te benutten voor de opwek van zonne-energie.  

De voormalige zandwinplas in Eesterga bevindt zich in de tweede trede van de gemeentelijke zonneladder en is daarmee aangemerkt als een interessante locatie voor grootschalige opwek van zonne-energie. Tenslotte zijn wij ervan overtuigd dat wij door het versterken van de bestaande ecologische waarden een goede invulling aan het idee van dubbel ruimtegebruik kunnen realiseren. 

Bijlagen

Landschappelijk ontwerp Eesterga

Landschappelijk plan Eesterga

Visualisaties Eesterga

Monitoringsprogramma

FAQ Zonnepark Zandwinning A6 – Eesterga

Laatst bewerkt op 14 februari 2024

Bekijk ook

Op het water Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact